Политика на приватностИнфо.Мк функционира во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Македонија како и Законот за електронски комуникации на Република Македонија. Личните податоци кои се чуваат во Инфо.Мк се добиени доброволно со експлицитна согласност од самите корисници или од трети провајдери на услуги кои ја добиле согласноста од сопствениците за таа намена.Податоците кои се собираат со Инфо.мк се користат само за статистички потреби и за подобрување на услугите. Истите не се користат за следење на активноста на поединечни корисници. Согласно законските прописи на Република Македонија, податоците собрани од страна на Инфо.МК може да им бидат достапни само на органите на прогон доколку истите се побарани со валиден судски налог. Личните податоци се уништуваат/бришат по истекот на рокот за нивното чување согласно законските одредби.Инфо.Мк користи колачиња (cookies) за зачувување на корисничките прилагодувања напревени во текот на претходната посета на корисникот, како редослед на категории, начин на прегледување на вести, итн.