Владата ја донесе Стратегијата за управување со јавниот долг за 2023 – 2025 година

пред 2 години

Со Стратегијата за управување со јавниот долг, согласно Законот за јавен долг, се утврдува висината на јавниот долг на среден рок, максималниот износ на нето задолжување во првата година за којашто се однесува Стратегијата и максималниот износ на новоиздадени државни гаранции во првата година за којашто се однесува Стратегијата и структурата на државниот долг.

var ai_block_div = document.getElementsByClassName (‘ai-viewports’); ai_insert_code (ai_block_div [ai_block_div.length – 1]);

Стратегијата за управување со јавниот долг ѝ дава рамка на Владата на Република Северна Македонија за дејствување во насока на прудентно управување со јавниот долг на државата на среден рок.

Како цели на политиката за управување со јавниот долг во Стратегијата се утврдени:

Финансирање на потребите на државата со најнизок можен трошок, на среден и долг рок, и со одржливо ниво на ризик;

Идентификација, следење и управување со ризиците на коишто подлежи портфолиото на јавниот долг и

Развој и одржување ефикасен домашен финансиски пазар.

Share
Scroll to Top