Центарот за социјални иновации Блинк 42/21, со поддршка од Меѓународната организација на трудот (МОТ), реализираше пилот проект за воспоставување лабораторија за стекнување вештини со помош на напредна дигитална технологија за виртуелна реалност (ВР технологија), во кој учествуваа близу 300 ученици и 15 професори од пет средни електротехнички училишта: „Михајло Пупин“ од Скопје, „Наце Буѓони“ од Куманово, „Никола Карев“ од Струмица, „Наум Охридски“ од Охрид и „Коле Неделковски“ од Велес. Во рамки на овој пилот-проект на училиштата им беше донирана и опрема, лаптопи и сетови за виртуелна реалност, со која се овозможува користење на развиената ВР апликација за обука.

Со ВР технологијата на учениците им беше овозможенода ги унапредат своите вештини, искуства и знаење преку практична обука, со различна опрема и системи, процедури за детекција и отстранување дефекти, како и интегрирање нови компоненти со цел унапредување на работниот процес, но и со фокус на заштитата на безбедноста и здравјето при работа.

Ваквите обуки во кои се користи иновативна дигитална технологија на учениците им овозможуваат учење и практична реализација на работните процеси во контролирана средина, какои соодветна подготовка за нивните први работни искуства, со посебен фокус за примена на мерките за безбедност и заштита на здравјето при работа. Оваа технологија е од особена корист за брзо учење и безбедност во технолошко-индустриските работни процеси.

„Докажано е дека новите напредни информатички технологии го забрзуваат процесот на учење, ги зголемуваат работните вештини и влијаат на унапредување на безбедноста и заштита при работа. Оттука веруваме дека ваквиот тип на учење ќе им помогне на учениците од средните стручни училишта да стекнат дополнително практичнознаење кое ќе биде клучно при нивната интеграција на пазарот на трудот. Од друга страна, поради брзиот и безбеден работен процес и ефективната обука на вработените, ваквите технологии ќе донесат и дополнителни придобивки и за работодавачите, особено во индустриските сектори“, изјави Наташа Мечкароска-Симјаноска, проектен координатор на Меѓународната организација на трудот.

ВР апликацијата е подеднакво корисна и за компаниите од електроиндустријата, имајќи предвид дека овозможува 3Д симулација на работните процеси, со што може да се обезбеди и соодветна обука за вработените – вклучени во тие работни процеси.

Креирањето на апликацијата која овозможува примена на технологијата за виртуелна реалност во процесот на учење и обука на средношколците произлезе од реалните потреби на средните стручни училишта и бизнис заедницата кои беа идентификувани преку процес на интензивна комуникација и размена на идеисо Организацијата на работодавачи на Македонија.